Благодарим ви, че избрахте да посетите нашия сайт. Моля прочетете внимателно тези условия за ползване.

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Ред Лемън Маркетинг (РЛМ) се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на Ред Лемън Маркетинг

Цялото съдържание на уебсайта на РЛМ е предмет на авторско право със всички запазени права. С посещението на всяка страница или подстраница на сайта на РЛМ или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност, се счита, че вие се съгласявате с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля не ползвайте този уеб сайт.

Вие може да преглеждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на РЛМ при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта на РЛМ не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на РЛМ без предварително писмено разрешение на Ред Лемън Маркетинг.

Опровержения

Нищо в уебсайта на РЛМ не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка. Нашият съвет е да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да пристъпите към осъществяване на каквато и да е инвестиция.

Тъй като РЛМ полага усилия да събере информация от източници,  които счита, за достоверни, РЛМ не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от РЛМ само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, РЛМ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на РЛМ.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно нашия сайт или някоя от политиките, посочени в тези Правила и Условия за ползване, моля свържете се с нас на адрес:

Ред Лемън Маркетинг ООД

1606 София

ул. „Позитано“ 9, вх. А, ет. 4, офис 14

Промени в политиката

От време на време, могат да се променят политиките, посочени в тези Условия за ползване. Ние ще публикуваме промените в Общите условия за ползване на този сайт. Моля, преглеждайте тези Условия за ползване често, така че  да сте наясно с нашите настоящите политики.

Дата на влизане в сила: 30 ноември, 2012

Настоящите Общи условия за ползване са променени последно на 19 февруари 2019 г.