Архив за етитет: Ред Лемън Маркетинг

Макроикономически показатели през 2014

 

Както много институции прогнозираха – на база експресната оценка на НСИ, икономиката на България е успяла отново да увеличи своя растеж през последното тримесечие на 2013 година. Месечните данни за БВП показват реален растеж от 1% на годишна база през последното тримесечие, което го прави най-силното за икономиката тримесечие на изминалата година. Въпреки този неочаквано висок ръст , икономическата среда в България продължава да бъде в стагнация. От графиката се вижда, че брутното производство в съпоставими цени през последните няколко години не успява да достигне до кризистните нива от 2008г.
Макроикономически прогнози Ред Лемън Маркетинг
Източник: НСИ

Основния двигател на икономиката през 2013г. отново беше външното търсене/износът/, който бележи ръст от 9,4% на  годишна база. Именно на износът се дължи високата икономическа активност в края на годината.Той беше свързан с възстановяването на растежа в основните търговски партньори на страната и се превърна в предпоставка за положителен принос на нетния износ за растежа. За разлика от външното търсене, при вътрешното фирмите останаха предпазливи по отношение на наемането на работна ръка, а домакинствата- относно потреблението. То продължава да се свива на годишна база, но предвид факта, че възстановяването на пазара на труда от кризата все още не се е случило, това бе очаквано.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

БВП се състои от два компонента: Брутна добавена стойност и Корективи. БДС е производството на аграрния сектор, индустрията и услугите. Корективите са нетните данъци и субсидиите. Брутният вътрешен продукт се счита за най-прецизния индикатор за напредъка на една икономика.

Темп на прираст спрямо предходното тримесечие

 

 

 

 

 

 

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

0.2

0.2

-0.1

0.1

0.3

0.2

0.5

0.3

БДС

0.0

-0.1

0.0

0.3

0.2

0.4

0.6

0.6

Корективи

3.7

-0.9

-0.6

-0.4

1.1

-1.2

-0.1

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година

 

 

 

 

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

1.0

0.7

0.4

0.3

0.5

0.5

1.0

1.2

БДС

0.4

-0.2

-0.2

0.2

0.4

0.8

1.5

1.8

Корективи

9.8

5.4

2.5

1.7

-0.8

-1.2

-0.6

-1.7


2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

15897

19304

21642

21245

16407

19185

21060

21463

БДС

13421

16530

18587

18539

13903

16421

18007

18747

Корективи

2477

2775

3055

2706

2504

2764

3053

2716

Макроикономически прогнози 2014 Ред Лемън Маркетинг

В сравнителната графика на 2013г спрямо предходната 2012г. се вижда, че БВП за 2013г. нараства в реално изражение с 0.9% спрямо 2012г.Силната правопропорционална връзка между растежа на икономиката на ЕС и ръста на износа ни за този пазар е от основно значение.  На графиката ясно се вижда , че за разлика от колебливото възстановяване на пазара на труда, колективното потребление (бюджетните разходи) бележи ръст, което е резултат от бюджетната политика през 2013г. За положителен ефект допринася и лекото увеличение на брутното капиталообразуване  в основен капитал, което може да отчете като напредък след отчитането на спад в инвестициите в първото полугодие на 2013г.

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингПреобладаващите очаквания са за запазване на тенденцията на растеж на БВП и през 2014г. и дори надвишаване на стойностите над 0.1% като Европейската комисия повиши очакванията си за българската икономика с есенната си прогноза като заложи  на 1.7% , а българското правителство  1.8%.
ЕК прогнозира още, че бюджетният дефицит през тази година ще бъде 2% и ще остане стабилен догодина, а през 2015 ще се свие до 1.8%
Според БНБ през първата половина на 2014г. икономическата активност в страната постепенно ще се ускорява в условия на плавно възстановяване на частното потребление и инвестиционната активност на фирмите, което ще доведе до нарастване на вноса с по-бърз темп.

Макроикономически прогзони - Ред Лемън Маркетинг
Факторите
, от които зависи икономическата активност на 2014, са добре познатите. Първият е развитието на еврозоната, защото за там е насочен почти две трети от българският износ, а той, както споменахме, продължава да е основният двигател на растежа. Вторият фактор е вътрешната обстановка – политическата нестабилност и кризата на доверие към кабинета „Орешарски“ може да тласне управляващите към популистки ходове, които да създадат дългосрочни финансови проблеми. А всичко това се отразява на инвестиционната активност и потребителското поведение. (справка- изказването на Станишев по повод отмяната на плоския данък).

Нашата прогноза съвпада с тази на Европейската комисия. Както казахме и в миналогодишната си прогноза за 2013г. – ще бъдем щастливи, ако задържим БВП за 2014 в положителни стойности, а дори и нулевият ръст ще бъде успех. Очакваме крехък растеж, който не може да окаже реално влияние върху доходите на хората, като разбира се този ръст може лесно да бъде повлиян от външни за страната икономически фактори в положителна посока, като например възползване от предимствата от членството в ЕС и паричните потоци от еврофондовете. Други възможности за укрепване на икономическата ситуация в страната според нас , са подобряване на ефективността; повишаване на инвестициите в износа, които биха рефлектирали върху увеличаването на нивото на заетостта и улесняване достъпа до финансиране на крайния потребител.

БЕЗРАБОТИЦА

През четвъртото тримесечие на 2013г. безработните лица в страната са 439,8 хил, а коефициентът на безработица – 13.0%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012г. броят на безработните е с 5.4% по-висок , а коефициентът на безработица – с 0.6%. Същевременно през 2014г. безработицата се очаква да намалее слабо до 12.4%, а през 2015г – да падне до малко под 12%.

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

Безработица

421,4

409,5

393,2

417,3

456,4

437,3

411,6

439,8

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

Безработица

12,9

12,3

11,5

12,4

13,8

12,9

12,0

13,0


Безработицата отразява процесите в икономиката с известно забавяне, затова и ако има някакво раздвижване то ще се отрази в статистиката през следващите месеци. Очакванията са през годината да има известно подобрение, но като цяло нивото на безработицата ще е високо.
По-полезния измерител за състоянието на пазара на труда и по-предпочитан за сравнение е коефициентът на заетост. През третото тримесечие неговата стойност е 61,1%, докато в периода април-юни той бе 59,5%.
За 2014г. прогнозата на правителството е 1,8%. По този повод то прие Национален план за действие по заетостта за 2014г. , който ще бъде финансиран с 73 млн.лв от държавния бюджет. Като резултат се очаква коефициентът на безработица да не надвиши 13%.

 Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Графика: Investor.bg

Както знаем, високото ниво на безработица има както икономически, така и социални негативни ефекти – от нивото й зависи и потреблението на домакинствата , което пък е ключов фактор за осигуряване на растеж.

Нашата прогноза за 2014г е безработицата да продължи трайно и плавно да се увеличава, като очакваме да достигне до 13,5% до края на годината, ако не се появят други фактори , които да увеличат нарастването на икономиката

РАБОТНА ЗАПЛАТА

По предварителни данни на НСИ наетите лица към края на декември 2013 са с 0.6% по-малко в сравнение със същия период предходната година.

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингСредната брутна месечна работна заплата за месец октомври е 820 лв , през ноември – 818лв , и за декември – 846лв. През четвъртото тримесечие на 2013г. тя нараства с 3,1% спрямо това за 2012г, като тази тенденция на увеличаване на заплатата би могла да се запази, ако няма други фактори, които да окажат негативно влияние.
С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи , реформи на трудово и осигурително законодателство, оттегляне на държавата от пазара и засилване на контрола върху износ и внос на стоки.

ИНФЛАЦИЯ

През 2013г. инфлацията следваше ясно изразена тенденция към понижение. В периода август-декември тя беше отрицателна , като през последните няколко месеца се забави отрицателният темп. В края на годината, индексът на потребителските цени се понижи с 0.9% на годишна база, а средногодишната инфлация възлезе на 0.4%.
Основен принос за тази промяна имаха намалението на цената на електоенергията за бита и понижението на международните цени на основни суровини и материали, което допринесе за спада на индексите на потребителските цени на храните и горивата у нас. Тенденцията за намаление на цените ясно можем да видим на тази графика определена на годишна база, като изводът, който можем да си направим е обезпокоителен, защото понижените цени свидетелстват за свито потребление.
Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингГрафика: Investor.bg

БНБ прогнозира, че през първото тримесечие на 2014г. ще се запази ниския спад на индекса на потребителските цени, а през второто тримесечие се очаква преустановяване на спада на цените под влияние на постепенното свиване на отрицателния принос на контролираните цени и ниската положителна инфлация при храните и горивата.

Според предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2014г спрямо декемвреи 2013г е 99.8%, тоест месечната инфлация е минус 0.2%. Годишната инфлация за януари 2014г спрямо януари 2013г е минус 2.2%

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Ниската инфлация в страната се обяснява лесно чрез плавно нарастващата безработица и намаляващото потребление – дефлационният натиск върху много сектори на търговията е твърде голям.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА


Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Вътрешното потребление на домакинствата продължава да спада вече четвърто поредно тримесечие с темпове между 1,5% и 2.2%. Първите данни за брутния вътрешен продукт, които националната статистика публикува в средата на февруари, показаха че при този показател има постоянен спад, но той беше далеч по-малък. През последното тримесечие на годината той беше пет пъти по-нисък, отколкото показват ревизираните данни (от -0.3% до -1.5%). Правителствените харчове също не са успели да компенсират колебанията на домакинствата въпреки заявките, че увеличението на пенсиите ще има положителен ефект върху потреблението. Така общо индивидуалното и колективното потребление също са спадали в продължение на цялата година. Данните по сектори също не са много обнадеждаващи. Търговията се е свила с 1.5% на годишна база. Показателни са и очакванията на самите търговци за оборотите им през тази година – застой на бързооборотните стоки и предпазливи купувачи, което всъщност не е неочаквано при вече шест поредни месеца дефлация в страната.

 

ОБОБЩЕНИЕ:

В анализа са обхванати достатъчно макроикономически показатели, за да обрисуват общите тенденции на развитие. Разбира се, мрежата от  всички макро-показатели е достатъчно сложна и се влияе от много икономически, политически и социални фактори, които могат да изменят някои от показателите с различна бързина.

По тази причина промяната в нагласата на финансовите директори у нас не е еднозначна. Бизнесът не може да оперира извън контекста на външната финансова и икономическа среда, а директорите продължават да усещат несигурността отвън като висока. В допълнение вътрешната политическа нестабилност очевидно също потиска настроенията им – мнозинството от тях очакват тези условия да повлияят по-скоро негативно на бизнес средата, и в частност на краткосрочните и средносрочни бизнес планове на техните компании. Положителен сигнал е, че сега една по-голяма част от тях възприемат влиянието на външните фактори като нормално, но тяхното основно притеснение си остава бавното икономическо възстановяване.

Екипът, който състави прогнозата:

Деница Йовова

Георги Ташев

Вероника Минчева

Милена Иванова

Ивелина Причкапова

Публикувано в икономика-анализи | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени

Продукти и детайли. Колко точно важни са те?

 

 

създаване на продукт

Много пъти ми се е случвало, в битието ми на корпоративен Продуктов мениджър,  или по-късно, при работата ми с клиенти на Ред Лемън Маркетинг, да  дискутирам, споря и настоявам за важността на детайлите в различни продукти. Най-честият довод е – какво толкова, това е дребна работа, няма смисъл да и обръщаме внимание…. Всъщност в тази статия ще се опитам да ви дам няколко довода, които да преобърнат този начин на мислене и действията ви, с вашите продукти, във вашите компании.

Всъщност идващата година ще е сравнително трудна (както прогнозирахме в последният ни макроикономически анализ) и вниманието към детайла може да се окаже решаващият  фактор, който да издигне бизнеса и продуктите ви, над тези на конкурентите. Но нека не избързвам, защо, все пак, си заслужава да отделите много усилия в разработката на перфектния продукт?

Създаването на продукт

Не си мислете, че перфектните (удобни, страхотни, продаваеми, с голяма печалба и т.н.) продукти липсват само в България. Те липсват навсякъде по света (тук  малко повече) и причината за това е, че наистина са трудни за създаване. Нека първо видим, какво е необходимо на един продукт, за да стане хит и да се продава в огромно количество:

§  Пазарна ниша. Пазарната ниша и потребителите, които са готови да закупят този продукт са необходимо условия. Много често съм наблюдавал създаване на продукти, без да има ясна идея има ли пазарна ниша и потребители, готови да ги купят. Понякога този номер минава, но най-често завършва зле.

§  Човек с визия, който да я наложи. Границата между обикновения продукт и перфектния продукт не е огромна и видима от самолет. Понякога това може да бъде един променен детайл, нова форма, полезна функция, нов начин, по който клиента си служи с продукта, ново усещане, вкус и т.н. Не е задължително това да е нещо ново и радикално непознато – вие може просто да усъвършенствате някаква стара идея (примерно Sony Walkman) и да създадете нещо гениално (примерно iPod). При всички случаи налагането на идеята или детайлите на продукта може да бъде трудно и във вашата собствена компания (спомнете си, че Стив Джобс беше изгонен от Apple). В България това е по-трудно, но при всички положения усилията за постигане на страхотен продукт са….страхотни. Пригответе се за тях.

§  Перфектни маркетингови усилия. В историята има много случаи на страхотни продукти, които са пропаднали, поради липса на добър маркетинг – просто хората не са чули, разбрали, повярвали в тях.  Често и сега виждам добре изработени/направени продукти  (предимно в ХВП), които имат лош маркетинг, лоши детайли на продукта и това е слаба черта на българския бизнес. Избегнете го, на всяка цена!

Пример 1 – Как детайлът обръща каруцата….

BMW 3 Series. През 1970 BMW стартират разработката на новата си трета серия, която през  май 1975 стартира на европейския пазар. Колата бързо става флагман на концерна и на нея BMW дължи 30% от продажбите си. През 1977 колата  е предложена на американския пазар и….там тя има голями проблеми. Просто не се продава, в очакваните количества.

Колата е иновативна, с дискови спирачки на предните колела, икономичен и покриващ тогавашните стандарти двигател, окачване MacPhersonотпред и полунезависимо отзад и още много иновативни черти, в дизайна и конструкцията.  И досега тази кола е икона, но в онези времена, баварският концерн започва да търси причината за лошите продажби, на един продукт, който е разработван 4 години и струва стотици милиони марки.

Разбира се, че я откриват  :) Американците просто не си купуват коли без подставка за чаша (cup holder) и след като я слагат, продажбите влизат в норма.

Винаги давам този пример на всички, които мислят, че дребното камъче не може да обърне каруцата.

Пример 2Включете в детайлите и човешкият фактор

Нека да слезем от висините на BMW и стотиците милиони марки и да се спрем на някакъв по-близък до нас бизнес.

В района на площад Журналист има няколко аптеки. Винаги пазарувам в една единствена, защото я харесвам – приятен интериор, богато зареждане, млади хора, които се усмихват, намаления за редовни клиенти, ароматизиран въздух, изобщо готино място. Познавам бегло собственичката или управителката, не знам кое от двете е, но тя работеше там поне една година, за да разработи мястото, след това откриха още аптеки и сега работят само служители.

Е, на път съм да я сменя. От известно време насам обслужването се срина със степени – момичетата вътре те гледат с неудоволствие, говорят си за какво ли не, докато те обслужват, последните два пъти едно от момичетата дъвчеше някакъв сандвич, докато си говореше с мен. Отгоре на всичко явно ги натискат да продават някакви лекарства, които се опитват агресивно да пробутват на клиентите, и  когато споделих, че някакъв илач не ми трябва, ми отговориха, че не, трябвало ми, но не съм знаел.

От една страна имаме незаинтересованост на служителя, относно загубата на клиент, от друга страна явно мениджмънта не е положил необходимите усилия, за да обучи персонала на добри обноски, умения за продажба и правила на поведение в магазина.

Днес съм аз, утре друг и така се трупат загубени клиенти, които са спечелени с доста труд. Хубавото тук е, че неумението на един е полза за друг – в околността има още няколко аптеки.

Пример 3 – Комуникацията с клиента също е част от детайлите на  продукта

До голяма степен, в последните години, бизнесът зависи от онлайн присъствието на продуктите си. И този процес може само да се задълбочава, но той хваща доста неподготвен голяма част от българския бизнес, независимо дали е дребен, среден или едър. Често срещано явление (предполагам и на вас ви се е случвало) да изпратите запитване за някакъв продукт и отговорът да закъснее или да не дойде изобщо.

Нека тука спомена  два добри примера и първият от тях е банка ДСК. Клиент съм на банката от години и това, което ме е задържало, като клиент,  е отличната комуникация и поддръжка на потребителите.

Мисля, че е единствената банка, която е публикувала на уеб страницата си координати за връзка на клиентите с директорите и началниците на отдели. За последните 4-5 години ми се е налагало два пъти да ползвам тези контакти и винаги съм получавал отговор до 2 часа и проблемът ми е бил решаван моментално.

ChainReactionCycles e най-голямият английски сайт за онлан търговия с части за велосипеди. Имат десетки хиляди клиенти, от всички краища на светаи всеки път, когато имам някакво питане, относно техните продукти, или някакъв проблем, винаги отговарят в рамките на деня и се стараят да решат проблема в полза на клиента. От отношението им личи ценноста на всеки един, отделен клиент за тяхната компания.

Всъщност наличието на стройна система за решаване на клиентските проблеми (свързани с продуктите на компанията) или запитвания създава впечатление за  професионализъм, сигурност и спокойствие във клиентите на вашата компания – нещо, което ще ги накара да се връщат отново и отново и да купуват вашите продукти. Необходимо е време, но усилията си заслужават.

 Нека отново помислим за детайлите. В днешно време пазарът е наводнен от много сходни, по качество и цена продукти. Клиентите са глезени от всевъзможни улеснения, в начина на пазаруване, плащане и условията съпътстващи покупката. Пазарът се свива, платежоспособността на потребителите пада. Кажете ми, какъв е вашият шанс, да оцелеете на подобен конкурентен пазар или да заинтересувате потребителите с вашия продукт? Единственият начин е вашият продукт да се различава от останалите. Присъствал съм на много срещи в маркетинговите отдели на компании, които са били поставени под натиск да разграничат/отличат продуктите от тези на конкуренцията, но механичното търсене на отлики никога не е довело до значим резултат. Единственият начин да отличите продуктите си, е това да стане не чрез хвалби из  брошури и сайтове, но във главите на вашите клиенти – оттам трябва да започне вашата дейност.

Публикувано в маркетинг-съвети | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени

Европрограми – безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия

 

В края на месец октомври 2013г., Министерството на икономиката и енергетиката, отвори за кандидатстване процедура за безвъзмездна помощ за български малки и средни предприятия. Тази процедура е последната за тази година и този програмен период (2007-2013), възможност за българските фирми да подготвят и подадат проекти за обновяване на производственото си оборудване.  В следващите редове, ще се опитам накратко да покажа какви са ползите, изискванията,  какво трябва да направите за да участвате успешно в тази процедура и какви са шансовете за спечелване на проект.

 

Ползите:

 

Ще можете да закупите нови машини и софтуер за своето производство, като по-голямата част от цената им (60 или 70%) ще ви бъде възстановена. Максималната безвъзмездна помощ, която може да получите е до 2 млн. лева, като този размер варира в зависимост от вида на предприятието (табл. 1)

 

 

Таблица 1

Категория предприятие

 

 

                      Размер на помощта

 

 

Микро предприятия

 

 

Малки предприятия

 

 

Средни предприятия

 

Минимален размер на помощта при кандидатстване лв.

 

 

100000 лв.

 

200 000 лв.

 

300 000 лв.

 

Максимален размернапомощта

 

500000 лв.

 

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

 Изискванията:

 

За да участвате в тази процедура, трябва да отговаряте на някои задължителни условия:

 

·         Да сте регистрирани търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите;

·         Да сте микро, малко илисредно предприятие;

·         Да имате минимум 3 приключенифинансовигодини(2010, 2011, 2012 г.);

·         Да развивате дейността си в производствения сектор;

·         Да сте реализирали минимум нетни приходиот продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) взависимост от категориятанавашето предприятие (табл. 2)

 

Таблица 2

 

 

Категория на предприятието кандидат

 

Нетниприходи от продажби през последната приключила финансовагодина (2012 г.)

 

Микро предприятия

 

≥150000 лева

 

Малки предприятия

 

≥300000 лева

 

Средни предприятия

 

≥750000 лева

 

Шансове за класиране на проекта

 

Тази процедура е с общ бюджет 50 млн. евро или приблизително 100 млн. лв. Практиката показва, че в рамките на такъв бюджет се класират около 200 проекта, а кандидатстват около 800. Оценката на проекта е на 2 основни етапа – административна допустимост, където се оценява дали отговаряте на условията за допустимост, дали инвестицията е допустима за финансиране, налични ли са всички документи и правилно ли са попълнени и техническа оценка, където се оценява историята на вашата фирма и качеството на проекта. Можете сами да прецените, до известна степен, какви са шансовете ви за класиране, като имате предвид какъв е идеалния кандидат – малка фирма (до 50 заети) в производствен или високотехнологичен сектор, с нарастваща печалба в последните 3 финансови години, с малък размер на задълженията, сравнени със стойността на активите. Добрият консултант ще прецени шансовете ви за класиране още при първоначалния разговор, като в допълнение може да направи по ваше желание и предварителна оценка на проекта. Ако проектът ви набира 70 и повече точки, вероятността да се класира е висока.

 

Избор на консултант

 

Главното е да се подготви проект за планираната инвестиция, който трябва да отговаря на изискванията на МИЕ. Тези изисквания, наречени „насоки за кандидатстване“  са публикувани на сайта на програмата – Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”.

Има два начина да подготвите проекта си – сами или с помощта на консултант. Тук ще разгледам втория вариант, тъй като ако вече сте избрали първия, очевидно разполагате с достатъчно опит. Консултантът, освен подготовка на документите за кандидатстване, трябва да гарантира и консултантска помощ при управлението на проекта. Всъщност, управлението на проекта е далеч по-важно и отговорно от самото му писане. Ако при изпълнението на вече спечеления проект се допуснат грешки, това води задължително до неизплащане на част или на цялата субсидия.

 

Добре е, преди да се доверите на консултантска компания, да проверите нейния опит по конкретната програма, наличието на редовно подържана интернет страница, членство в професионални асоциации, партньорства и др..

 

Как протича работата по подготовката и управлението на проекта?

 

След като изберете и сключите договор с консултант, от вас се изисква да му предоставите информацията за вашата фирма и инвестицията, която искате да направите. Консултантът подготвя проекта, окомплектова документите и го подава в срок. За процедурата за Технологична модернизация, този срок е 23-12-2013. Подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране е доста специфична от гл. т. на административни процедури, финансов инженеринг и процедури за избор на доставчици, комуникация с управляващата програмата администрация и др.

Консултантът трябва да поеме цялата административно-техническа работа по проекта, като за вас остава единствено да подавате необходимата информация и да изберете доставчици за планираните инвестиции.

Сроковете за реализация на планираните инвестиции са в зависимост от административните срокове на всяка програма. В конкретния случай, програмата за технологична модернизация, оценката на проектите трябва да бъде готова в началото на април 2014, следва процедура по сключване на договори с МИЕ и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на оборудване. Реално, покупката на ново оборудване може да се прави не по-рано от месец юли/август 2014г.   

 

„Ин Маркетинг“ ООД е специализирана в разработване и управление на европейски проекти за малките и средни предприятия в производствения сектор. Имаме спечелени и приключени множество проекти в сектори като, мебелното производство, машиностроенето, информационните технологии, химическа индустрия, строителни технологии, конфекция, резервни части за автомобили и автомобилна електроника и др..  Разработката на един проект отнема минимум 3 седмици, при наличие на цялата необходима информация – счетоводна, техническа, както и примерни оферти от доставчици. Ето защо, в случай, че решите да се възползвате от тази възможност, трябва да побързате, тъй като остава още месец до крайния срок.  

Публикувано в европейски-проекти-2 | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени

Макроикономическа прогноза за 2014 година

Кога се правят анализите за следващата година? Обикновено анализаторите изчакват февруари-март на съответната година, за да се види как вървят нещата през първите месеци и след това правят прогнози за съответната година. Ние, обаче сме в разгара на сезона на … Има още

Публикувано в икономика-анализи | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени

Икономическото развитие на Княжество България и нашите нови времена

Натрупването на определено количество факти, рано или късно води до някакви интересни идеи, които дори да не успеете да монетаризирате,  поне ви дават нов поглед върху някои процеси. През последните седмици, работех върху няколко казуса на наши клиенти и търсех … Има още

Публикувано в маркетинг | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени

5 ползи от употребата на обясняващо видео

Какво е обясняващо видео? Преди няколко години една малка компания за виртуално складиране на данни стига до етап в развитието си, в който вече не добива желания брой нови клиенти. Спъващата причина е, че посетителите на сайта им не успяват … Има още

Публикувано в уеб-seo-и-други-неща | Етикети: , , | Коментарите са изключени