Архив за етитет: инфлация

Макроикономически показатели през 2014

 

Както много институции прогнозираха – на база експресната оценка на НСИ, икономиката на България е успяла отново да увеличи своя растеж през последното тримесечие на 2013 година. Месечните данни за БВП показват реален растеж от 1% на годишна база през последното тримесечие, което го прави най-силното за икономиката тримесечие на изминалата година. Въпреки този неочаквано висок ръст , икономическата среда в България продължава да бъде в стагнация. От графиката се вижда, че брутното производство в съпоставими цени през последните няколко години не успява да достигне до кризистните нива от 2008г.
Макроикономически прогнози Ред Лемън Маркетинг
Източник: НСИ

Основния двигател на икономиката през 2013г. отново беше външното търсене/износът/, който бележи ръст от 9,4% на  годишна база. Именно на износът се дължи високата икономическа активност в края на годината.Той беше свързан с възстановяването на растежа в основните търговски партньори на страната и се превърна в предпоставка за положителен принос на нетния износ за растежа. За разлика от външното търсене, при вътрешното фирмите останаха предпазливи по отношение на наемането на работна ръка, а домакинствата- относно потреблението. То продължава да се свива на годишна база, но предвид факта, че възстановяването на пазара на труда от кризата все още не се е случило, това бе очаквано.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

БВП се състои от два компонента: Брутна добавена стойност и Корективи. БДС е производството на аграрния сектор, индустрията и услугите. Корективите са нетните данъци и субсидиите. Брутният вътрешен продукт се счита за най-прецизния индикатор за напредъка на една икономика.

Темп на прираст спрямо предходното тримесечие

 

 

 

 

 

 

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

0.2

0.2

-0.1

0.1

0.3

0.2

0.5

0.3

БДС

0.0

-0.1

0.0

0.3

0.2

0.4

0.6

0.6

Корективи

3.7

-0.9

-0.6

-0.4

1.1

-1.2

-0.1

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година

 

 

 

 

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

1.0

0.7

0.4

0.3

0.5

0.5

1.0

1.2

БДС

0.4

-0.2

-0.2

0.2

0.4

0.8

1.5

1.8

Корективи

9.8

5.4

2.5

1.7

-0.8

-1.2

-0.6

-1.7


2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

БВП

15897

19304

21642

21245

16407

19185

21060

21463

БДС

13421

16530

18587

18539

13903

16421

18007

18747

Корективи

2477

2775

3055

2706

2504

2764

3053

2716

Макроикономически прогнози 2014 Ред Лемън Маркетинг

В сравнителната графика на 2013г спрямо предходната 2012г. се вижда, че БВП за 2013г. нараства в реално изражение с 0.9% спрямо 2012г.Силната правопропорционална връзка между растежа на икономиката на ЕС и ръста на износа ни за този пазар е от основно значение.  На графиката ясно се вижда , че за разлика от колебливото възстановяване на пазара на труда, колективното потребление (бюджетните разходи) бележи ръст, което е резултат от бюджетната политика през 2013г. За положителен ефект допринася и лекото увеличение на брутното капиталообразуване  в основен капитал, което може да отчете като напредък след отчитането на спад в инвестициите в първото полугодие на 2013г.

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингПреобладаващите очаквания са за запазване на тенденцията на растеж на БВП и през 2014г. и дори надвишаване на стойностите над 0.1% като Европейската комисия повиши очакванията си за българската икономика с есенната си прогноза като заложи  на 1.7% , а българското правителство  1.8%.
ЕК прогнозира още, че бюджетният дефицит през тази година ще бъде 2% и ще остане стабилен догодина, а през 2015 ще се свие до 1.8%
Според БНБ през първата половина на 2014г. икономическата активност в страната постепенно ще се ускорява в условия на плавно възстановяване на частното потребление и инвестиционната активност на фирмите, което ще доведе до нарастване на вноса с по-бърз темп.

Макроикономически прогзони - Ред Лемън Маркетинг
Факторите
, от които зависи икономическата активност на 2014, са добре познатите. Първият е развитието на еврозоната, защото за там е насочен почти две трети от българският износ, а той, както споменахме, продължава да е основният двигател на растежа. Вторият фактор е вътрешната обстановка – политическата нестабилност и кризата на доверие към кабинета „Орешарски“ може да тласне управляващите към популистки ходове, които да създадат дългосрочни финансови проблеми. А всичко това се отразява на инвестиционната активност и потребителското поведение. (справка- изказването на Станишев по повод отмяната на плоския данък).

Нашата прогноза съвпада с тази на Европейската комисия. Както казахме и в миналогодишната си прогноза за 2013г. – ще бъдем щастливи, ако задържим БВП за 2014 в положителни стойности, а дори и нулевият ръст ще бъде успех. Очакваме крехък растеж, който не може да окаже реално влияние върху доходите на хората, като разбира се този ръст може лесно да бъде повлиян от външни за страната икономически фактори в положителна посока, като например възползване от предимствата от членството в ЕС и паричните потоци от еврофондовете. Други възможности за укрепване на икономическата ситуация в страната според нас , са подобряване на ефективността; повишаване на инвестициите в износа, които биха рефлектирали върху увеличаването на нивото на заетостта и улесняване достъпа до финансиране на крайния потребител.

БЕЗРАБОТИЦА

През четвъртото тримесечие на 2013г. безработните лица в страната са 439,8 хил, а коефициентът на безработица – 13.0%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012г. броят на безработните е с 5.4% по-висок , а коефициентът на безработица – с 0.6%. Същевременно през 2014г. безработицата се очаква да намалее слабо до 12.4%, а през 2015г – да падне до малко под 12%.

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

Безработица

421,4

409,5

393,2

417,3

456,4

437,3

411,6

439,8

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

Безработица

12,9

12,3

11,5

12,4

13,8

12,9

12,0

13,0


Безработицата отразява процесите в икономиката с известно забавяне, затова и ако има някакво раздвижване то ще се отрази в статистиката през следващите месеци. Очакванията са през годината да има известно подобрение, но като цяло нивото на безработицата ще е високо.
По-полезния измерител за състоянието на пазара на труда и по-предпочитан за сравнение е коефициентът на заетост. През третото тримесечие неговата стойност е 61,1%, докато в периода април-юни той бе 59,5%.
За 2014г. прогнозата на правителството е 1,8%. По този повод то прие Национален план за действие по заетостта за 2014г. , който ще бъде финансиран с 73 млн.лв от държавния бюджет. Като резултат се очаква коефициентът на безработица да не надвиши 13%.

 Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Графика: Investor.bg

Както знаем, високото ниво на безработица има както икономически, така и социални негативни ефекти – от нивото й зависи и потреблението на домакинствата , което пък е ключов фактор за осигуряване на растеж.

Нашата прогноза за 2014г е безработицата да продължи трайно и плавно да се увеличава, като очакваме да достигне до 13,5% до края на годината, ако не се появят други фактори , които да увеличат нарастването на икономиката

РАБОТНА ЗАПЛАТА

По предварителни данни на НСИ наетите лица към края на декември 2013 са с 0.6% по-малко в сравнение със същия период предходната година.

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингСредната брутна месечна работна заплата за месец октомври е 820 лв , през ноември – 818лв , и за декември – 846лв. През четвъртото тримесечие на 2013г. тя нараства с 3,1% спрямо това за 2012г, като тази тенденция на увеличаване на заплатата би могла да се запази, ако няма други фактори, които да окажат негативно влияние.
С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи , реформи на трудово и осигурително законодателство, оттегляне на държавата от пазара и засилване на контрола върху износ и внос на стоки.

ИНФЛАЦИЯ

През 2013г. инфлацията следваше ясно изразена тенденция към понижение. В периода август-декември тя беше отрицателна , като през последните няколко месеца се забави отрицателният темп. В края на годината, индексът на потребителските цени се понижи с 0.9% на годишна база, а средногодишната инфлация възлезе на 0.4%.
Основен принос за тази промяна имаха намалението на цената на електоенергията за бита и понижението на международните цени на основни суровини и материали, което допринесе за спада на индексите на потребителските цени на храните и горивата у нас. Тенденцията за намаление на цените ясно можем да видим на тази графика определена на годишна база, като изводът, който можем да си направим е обезпокоителен, защото понижените цени свидетелстват за свито потребление.
Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън МаркетингГрафика: Investor.bg

БНБ прогнозира, че през първото тримесечие на 2014г. ще се запази ниския спад на индекса на потребителските цени, а през второто тримесечие се очаква преустановяване на спада на цените под влияние на постепенното свиване на отрицателния принос на контролираните цени и ниската положителна инфлация при храните и горивата.

Според предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2014г спрямо декемвреи 2013г е 99.8%, тоест месечната инфлация е минус 0.2%. Годишната инфлация за януари 2014г спрямо януари 2013г е минус 2.2%

Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Ниската инфлация в страната се обяснява лесно чрез плавно нарастващата безработица и намаляващото потребление – дефлационният натиск върху много сектори на търговията е твърде голям.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА


Макроикономически прогнози 2014 - Ред Лемън Маркетинг

Вътрешното потребление на домакинствата продължава да спада вече четвърто поредно тримесечие с темпове между 1,5% и 2.2%. Първите данни за брутния вътрешен продукт, които националната статистика публикува в средата на февруари, показаха че при този показател има постоянен спад, но той беше далеч по-малък. През последното тримесечие на годината той беше пет пъти по-нисък, отколкото показват ревизираните данни (от -0.3% до -1.5%). Правителствените харчове също не са успели да компенсират колебанията на домакинствата въпреки заявките, че увеличението на пенсиите ще има положителен ефект върху потреблението. Така общо индивидуалното и колективното потребление също са спадали в продължение на цялата година. Данните по сектори също не са много обнадеждаващи. Търговията се е свила с 1.5% на годишна база. Показателни са и очакванията на самите търговци за оборотите им през тази година – застой на бързооборотните стоки и предпазливи купувачи, което всъщност не е неочаквано при вече шест поредни месеца дефлация в страната.

 

ОБОБЩЕНИЕ:

В анализа са обхванати достатъчно макроикономически показатели, за да обрисуват общите тенденции на развитие. Разбира се, мрежата от  всички макро-показатели е достатъчно сложна и се влияе от много икономически, политически и социални фактори, които могат да изменят някои от показателите с различна бързина.

По тази причина промяната в нагласата на финансовите директори у нас не е еднозначна. Бизнесът не може да оперира извън контекста на външната финансова и икономическа среда, а директорите продължават да усещат несигурността отвън като висока. В допълнение вътрешната политическа нестабилност очевидно също потиска настроенията им – мнозинството от тях очакват тези условия да повлияят по-скоро негативно на бизнес средата, и в частност на краткосрочните и средносрочни бизнес планове на техните компании. Положителен сигнал е, че сега една по-голяма част от тях възприемат влиянието на външните фактори като нормално, но тяхното основно притеснение си остава бавното икономическо възстановяване.

Екипът, който състави прогнозата:

Деница Йовова

Георги Ташев

Вероника Минчева

Милена Иванова

Ивелина Причкапова

Публикувано в икономика-анализи | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени

Микеланджело и рекламата

Средата на август – жега е, а в София се дундуркат само най-заклетите работохолици-мениджъри, които си скубят косите над екселски таблици и Бойко Борисов, който трябва да открие метрото. Дори кофите за боклук са празни и циганите ги оглеждат с бърз, преценяващ поглед и отминават нататък.

Отплеснах се в лирика на рецесията, а всъщност се питах, защо (по дяволите) гледам телевизия и наблюдавам все по-тъпи и по-тъпи реклами.  Искрено обичам да гледам реклама, но напоследък май по-често я спирам –  Криско краде коли, клане на панди и прасета, разстройства и парашути, мнението на Пешо за тампоните, про-биотици, пре-биотици  и други подобни про-блясъци чупят индустриалните тъпомери. Хайде, въоръжете се с целия идиотски оптимизъм на монах, съгрешил с овца, и кажете, че ви харесва това, което виждате…
Има още

Публикувано в маркетинг | Етикети: , , , , , , , | Коментирайте

Кисело мляко, Криза и Гърция

Кризата, освен всичко друго, била и време на възможности…У нас, пък и в чужбина, никой още не знае, дали кризата е свършила, преминала е в депресия или просто сме прескочили благодатния четвъртък и сме полетяли моментално в следващия спад.

Като оставим настрана досадната страна на мъдростите (много често ги цитират идиоти), кризата определено е събитие, което размърдва хората, вадейки ги от стандартното и скучно всекидневие на драматични успехи и нелеки еснафски решения и сваляйки ги до грубата действителност на еволюцията.

Затова и ми беше приятно да забележа, шляейки се из кварталните магазинчета, по време на един от многобройните майски празници (малко лежерно време извън офиса), че тази движеща сила е започнала да се канализира и да придобива нормални форми за доста български компании.

Ура, ура…Но преди да коментираме отделни приятни случаи, нека да видим, какво получихме в началото на тази година и какво чака бизнеса, до края на настоящата 2011:

  • Прогноза на правителството за ръст на БВП от 3,6%
  • През април Ernst&Young прогнозираха, че основен двигател на растежа през 2011 ще бъде вътрешното търсене
  • България отчете първият сериозен ръст на БВП (2,5% за първо тримесечие на 2011) за първи път след началото на кризата
  • Вътрешното потребление опроверга анализаторите и се срина с  2,1 процента
  • Инвестициите потънаха са 2,7%
  • 9,29% безработица през април 2011
  • 2,7% инфлация от началото на годината

Много анализатори  мрънкат, че не виждат тренд в развитието, но пък годината мина почти наполовина и ако почакаме още малко с прогнозите, ще трябва да правим такива, но вече за следващата година:

  • Едва ли има смисъл, да обяснявам  по сложни начини факта, че при повишена инфлация и нестабилна или увеличаваща се безработица не можем да очакваме съживяване на вътрешното потребление преди края на 2011
  • Сектора на услугите в САЩ показва колебливо поведение, а този в България е в кома – индексът за бизнес климат спада с 14,9 процентни пункта през март, сравнен с април.
  • Най-накрая може да видим, че спестяванията на компаниите /и гражданите, също/  се увеличават,  а инвестициите намаляват, което е сигурен признак, че начинанията, които носят печалба, по-голяма от лихвите на банките са малко и несигурни.

Към не особено красивата картина, мога да добавя и евентуални трусове, свързани със състоянието на Гърция и евентуално преструктуриране на дълга и, или фалит – и двете са близо по очаквана реакция на пазарите. Докато се ласкаем, колко сме добри, трябва да се сетим, че гръцките банки държат токсичен гръцки дълг за 72 милиарда евро и в същото време и повече от четвърт (28%) от българския банков пазар. Тук нищо не може да се прогнозира.

Но нека се върнем в кварталните магазинчета. В първото, в което влезнах, приятната изненада беше промоция на нова марка български сирена и кашкавали . Предлагаха да ги пробваш и след като ми се сториха много добри си купих цялата налична гама. В съседното магазинче ме чакаше нова марка българско кисело мляко. Него директно го подаряваха, с уверенията, че е съвсем истинско и си вкисва в нормалният срок от 2-3 дена.  Едната компания беше от региона на Плевен, другата от Славяново.

Едва ли промоцията в кварталния магазин е нещо вълнуващо (освен ако не сте стажант в БОРКОР, натоварен с мисията да бори неповците-спекуланти с хранителни стоки), но лично аз се зарадвах от факта, че за един ден видях две компании, които се стремят да предложат нови, по-добри и по-качествени продукти на нови за тях пазари.

Спокойно мога да обобщя анализа с няколко думи от Кийтс:

….Но няма още светлина
освен зареяни от вятъра лъчи
в усои мрачни друми лъкатушни.

А млякото наистина вкисна…да се надяваме, че и светлината е наблизо.

 

Публикувано в икономика-анализи | Етикети: , , , , , , , | Коментирайте