Архив на: Andrey Lalov

Европрограми – безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия

 

В края на месец октомври 2013г., Министерството на икономиката и енергетиката, отвори за кандидатстване процедура за безвъзмездна помощ за български малки и средни предприятия. Тази процедура е последната за тази година и този програмен период (2007-2013), възможност за българските фирми да подготвят и подадат проекти за обновяване на производственото си оборудване.  В следващите редове, ще се опитам накратко да покажа какви са ползите, изискванията,  какво трябва да направите за да участвате успешно в тази процедура и какви са шансовете за спечелване на проект.

 

Ползите:

 

Ще можете да закупите нови машини и софтуер за своето производство, като по-голямата част от цената им (60 или 70%) ще ви бъде възстановена. Максималната безвъзмездна помощ, която може да получите е до 2 млн. лева, като този размер варира в зависимост от вида на предприятието (табл. 1)

 

 

Таблица 1

Категория предприятие

 

 

                      Размер на помощта

 

 

Микро предприятия

 

 

Малки предприятия

 

 

Средни предприятия

 

Минимален размер на помощта при кандидатстване лв.

 

 

100000 лв.

 

200 000 лв.

 

300 000 лв.

 

Максимален размернапомощта

 

500000 лв.

 

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

 Изискванията:

 

За да участвате в тази процедура, трябва да отговаряте на някои задължителни условия:

 

·         Да сте регистрирани търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите;

·         Да сте микро, малко илисредно предприятие;

·         Да имате минимум 3 приключенифинансовигодини(2010, 2011, 2012 г.);

·         Да развивате дейността си в производствения сектор;

·         Да сте реализирали минимум нетни приходиот продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) взависимост от категориятанавашето предприятие (табл. 2)

 

Таблица 2

 

 

Категория на предприятието кандидат

 

Нетниприходи от продажби през последната приключила финансовагодина (2012 г.)

 

Микро предприятия

 

≥150000 лева

 

Малки предприятия

 

≥300000 лева

 

Средни предприятия

 

≥750000 лева

 

Шансове за класиране на проекта

 

Тази процедура е с общ бюджет 50 млн. евро или приблизително 100 млн. лв. Практиката показва, че в рамките на такъв бюджет се класират около 200 проекта, а кандидатстват около 800. Оценката на проекта е на 2 основни етапа – административна допустимост, където се оценява дали отговаряте на условията за допустимост, дали инвестицията е допустима за финансиране, налични ли са всички документи и правилно ли са попълнени и техническа оценка, където се оценява историята на вашата фирма и качеството на проекта. Можете сами да прецените, до известна степен, какви са шансовете ви за класиране, като имате предвид какъв е идеалния кандидат – малка фирма (до 50 заети) в производствен или високотехнологичен сектор, с нарастваща печалба в последните 3 финансови години, с малък размер на задълженията, сравнени със стойността на активите. Добрият консултант ще прецени шансовете ви за класиране още при първоначалния разговор, като в допълнение може да направи по ваше желание и предварителна оценка на проекта. Ако проектът ви набира 70 и повече точки, вероятността да се класира е висока.

 

Избор на консултант

 

Главното е да се подготви проект за планираната инвестиция, който трябва да отговаря на изискванията на МИЕ. Тези изисквания, наречени „насоки за кандидатстване“  са публикувани на сайта на програмата – Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”.

Има два начина да подготвите проекта си – сами или с помощта на консултант. Тук ще разгледам втория вариант, тъй като ако вече сте избрали първия, очевидно разполагате с достатъчно опит. Консултантът, освен подготовка на документите за кандидатстване, трябва да гарантира и консултантска помощ при управлението на проекта. Всъщност, управлението на проекта е далеч по-важно и отговорно от самото му писане. Ако при изпълнението на вече спечеления проект се допуснат грешки, това води задължително до неизплащане на част или на цялата субсидия.

 

Добре е, преди да се доверите на консултантска компания, да проверите нейния опит по конкретната програма, наличието на редовно подържана интернет страница, членство в професионални асоциации, партньорства и др..

 

Как протича работата по подготовката и управлението на проекта?

 

След като изберете и сключите договор с консултант, от вас се изисква да му предоставите информацията за вашата фирма и инвестицията, която искате да направите. Консултантът подготвя проекта, окомплектова документите и го подава в срок. За процедурата за Технологична модернизация, този срок е 23-12-2013. Подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране е доста специфична от гл. т. на административни процедури, финансов инженеринг и процедури за избор на доставчици, комуникация с управляващата програмата администрация и др.

Консултантът трябва да поеме цялата административно-техническа работа по проекта, като за вас остава единствено да подавате необходимата информация и да изберете доставчици за планираните инвестиции.

Сроковете за реализация на планираните инвестиции са в зависимост от административните срокове на всяка програма. В конкретния случай, програмата за технологична модернизация, оценката на проектите трябва да бъде готова в началото на април 2014, следва процедура по сключване на договори с МИЕ и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на оборудване. Реално, покупката на ново оборудване може да се прави не по-рано от месец юли/август 2014г.   

 

„Ин Маркетинг“ ООД е специализирана в разработване и управление на европейски проекти за малките и средни предприятия в производствения сектор. Имаме спечелени и приключени множество проекти в сектори като, мебелното производство, машиностроенето, информационните технологии, химическа индустрия, строителни технологии, конфекция, резервни части за автомобили и автомобилна електроника и др..  Разработката на един проект отнема минимум 3 седмици, при наличие на цялата необходима информация – счетоводна, техническа, както и примерни оферти от доставчици. Ето защо, в случай, че решите да се възползвате от тази възможност, трябва да побързате, тъй като остава още месец до крайния срок.  

Публикувано в европейски-проекти-2 | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени

Приоритетно безвъзмездно финансиране на фирми от ИТ и Телеком сектора.

На 20 септември 2011 г. Беше отворена за кандидатстване поредната схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност” насочена към малките и средни предприятия в България. Програмата се администрира от Министерство на икономиката енергетиката и туризма. Общо по схемата се отпускат 98,8 млн. лв. , разпределени в три категории – за микро предприятия 4,5 млн. лв. , за малки – 35 млн. лв. и за средни 58,3 млн. лв.
По схемата в зависимост от категорията предприятие може да се кандидатства за безвъзмездна помощ в размер от 100 000 до 2 000 000 лв. , като се субсидират 60-70 % от разходите по проекта. Може да се кандидатства с проекти за инвестиции в активи – машини, оборудване, хардуер, софтуер и др.
Могат да кандидатстват фирми от сектора на преработващата промишленост, далекосъобщения, ИКТ и информационни услуги.
За разлика от досегашните, в тази схема има ясно поставен приоритет за фирмите от ИТ и телеком сектора. Това означава, че такива фирми получават повече точки при оценката на проектите и вероятността да получат финансиране е много по-голяма.
Ето няколко полезни съвета при вземане на решение за кандидатстване, подготовка на проект, и неговото управление след спечелването.
На първо място трябва да изясните нуждата от инвестиции в компанията. Според някои анализатори, кризата е добър момент за инвестиции, предвид ниските цени на оборудването. По принцип най-успешните проекти са тези, които се базират на реален бизнес план. Не бива да се кандидатства само защото има безвъзмездно финансиране.
Важно е да се знае предварително и какви средства са необходими за инвестицията. Схемите за безвъзмездно финансиране възстановяват вече извършени разходи, което означава, че в общия случай трябва да осигурите финансово 100% от инвестицията, след което определен процент от тези средства да ви бъдат възстановени. Някои банки вече предлагат специализирани кредитни продукти за фирми изпълняващи проекти по европейски програми. Съществуват и специализирани гаранционни схеми, които осигуряват обезпечение по кредити.
На следващ етап трябва да решите дали ще работите сами или ще ползвате консултант. Един бегъл поглед върху документацията и изискванията на схемите за безвъзмездно финансиране, които са публикувани на сайта на МИЕТ – ще ви даде достатъчно информация за това дали ще се справите сами или ще потърсите консултантска фирма. На пазара има достатъчно фирми които предлагат такива услуги, но изборът не е лесен. На първо място погледнете сайтовете на консултантските фирми – редовно ли се подържат, има ли достатъчно информация по проблема, който ви интересува, кои са клиентите и партньорите на фирмата, от кога е на пазара, какъв е обхвата на услугите, които предлага напр. разработване, управление и отчитане на проекти или се предлага само разработване. Важно е да знаете, че управлението на проекта по правило изисква повече усилия отколкото разработването му. Лошото управление на проекта може да доведе до отказ на финансиращата институция да ви изплати средствата по проекта. Задължително се срещнете с консултанта в неговия офис. Така ще добиете по-ясна представа за него. Съветвам ви да отказвате предложения от „консултанти”, които оферират 100% спечелване на проекта, особено срещу определена сума. Рискувате да попаднете под ударите на закона, както и да ви бъде отказан достъп до всякакви проекти в бъдеще. Добрият консултант е длъжен да прецени и да ви каже дали фирмата ви е допустима за кандидатстване, дали дейностите по проекта ви могат да бъдат финансирани и какви са приблизителните шансове за успех.

Андрей Лалов
www.taira-bg.eu

Публикувано в Uncategorized | Етикети: | Коментирайте